Nieuws

 

 

 

Eerste competitiewedstrijd zeevissen seizoen 2020-2021
12 oktober 2020
Zondagmorgen 11 oktober is de eerste competitiewedstrijd zeevissen gevist. Door de stevige NW wind waren we genoodzaakt uit te wijken naar het Noordzeekanaal ter hoogte van Velzen zuid. Dat het Noordzeekanaal een voor de meeste zeevissers een grillige stek is voor wat betreft de vangsten bleek zondag wel weer. Op de ene stek was het helemaal niets en 20 meter verder kreeg een visser geregeld beet. Voor dit seizoen hebben zich 27 deelnemers ingeschreven, waarvan er 24 aan de
start verschenen. Al snel was het duidelijk dat er geen scholen steenbolk of wijting aanwezig waren. Bij veel deelnemers bleven de toppen rustig, maar toch kwam er hier en daar een visje boven. In de eerste uren waren het voornamelijk Peter Prins en Rene langedijk die af en toe een vis ophaalde. Bij Peter Prins waren het voornamelijk kleine platvissen, maar bij Rene waren het toch allemaal botten tussen de 25 en 30 cm. De buren van beide heren konden dit alleen maar aanzien en konden geen aansluiting vinden op beide heren. Op de helft van de wedstrijdtijd stond Rene langedijk nog op de virtuele eerste plaats, maar het was tevens het moment dat hij bijna stil viel. Het was ook het moment dat Peter Louman zich ging mengen in de strijd. Peter Louman die de afgelopen week een soort van zeevisclinic gevolgd heeft, waarbij de bel aan zijn hengel voorgoed is opgeborgen, betere onderlijnen met scherpe haken en wat tip en truks heeft gekregen. Peter Prins kon dit allemaal niets schelen en ging gestaag door met het vangen van zijn visjes en werd dan ook de terechte winnaar met 10 vissen. Peter Louman  wist met zijn sterke eindsprint de tweede plaats te veroveren met 5 vissen, gevolgd door Rene Langedijk op plek drie met 4 vissen. 
Er werden op de eerste competitiewedstrijd 9 verschillende vissoorten gevangen waaronder twee soorten grondels de Lozanosgrondel en de Zwartbekgrondel.
Opmerkelijk was ook dat er door vier deelnemers een scholletje werd gevangen die alle vier 17 cm waren.

Winnaar Peter Prins met een schol van 17 cm

 

 

 

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering
19 september 2020
Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Geachte sportvriend(in),

Hierbij heb ik het genoegen U namens het bestuur uit te nodigen voor de vergadering over het verenigingsjaar 2019 welke wordt gehouden op: VRIJDAG 02 oktober 2020 in het Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar, aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Corona-maatregelen I.v.m. de nu geldende maatregelen om het Corona-virus niet verder te verspreiden, zijn we wel genoodzaakt om een aantal maatregelen te treffen om onze ALV mogelijk te maken.
• Er hebben maximaal 30 personen toegang om voldoende afstand te waarborgen
• Indien u deze ALV aanwezig wilt zijn dient U dit vóór 28 september kenbaar te maken bij de voorzitter via vzaeno@xs4all.nl. U krijgt uiterlijk 1 dag later antwoord of er een plaats voor u is gereserveerd. Blijf thuis, als u ziekteverschijnselen hebt!
• Bij binnenkomst van het wijkcentrum dient u uw handen te desinfecteren en wordt de gezondheids check afgenomen • Het bestellen en/of nuttigen van een drankje aan de bar is niet toegestaan
• Volg de looproute zoals staat aangegeven en houdt voldoende afstand.

Agenda
1. Opening
2. Notulen vergadering 15 april 2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag penningmeester en financieel overzicht
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Pauze
8. Begroting 2020-2022
9. Vaststelling contributie
10. Bestuursbeleid
11. Bestuursverkiezing: Secretaris Gerard Mooij is aftredend en niet langer herkiesbaar. Voorstel van het bestuur is om Stefan Rekers te benoemen als nieuwe secretaris Bestuurslid Karenza Smeeing is aftredend maar herkiesbaar Eventuele nieuwe kandidaten kunnen door de leden worden voorgedragen overeenkomstig de statuten art. 11 lid 3.
12. Rondvraag
13. Sluiting Het jaarverslag en de overige stukken zullen u op deze avond worden uitgereikt. In het vertrouwen u voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik namens het bestuur,

Hoogachtend, G.A.M. Mooij Secr. HSV Alkmaar e.o.

 

 

 

 

 

Copyright 2013-2021